תנאי שימוש למשתמש באפליקציה ובאתר

תנאי השימוש נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד.

חברת ל.ד. ישראל אוטו אקוויפמנט (1990) בע"מ (להלן: "החברה") מחזיקה בבעלות בלעדית באתר האינטרנט שכתובתו https://proof.co.il/ (להלן: "האתר") ובאפליקציה "Proof", לצורך הורדה באמצעות האתר ו/או באמצעות מכשירי סמארטפון (להלן: "האפליקציה").

אנו מברכים אותך  על הצטרפותך לאתר ולאפליקציה "Proof", על מנת להשתמש באפליקציה, עליך לאשר את תנאי השימוש ותנאי הגנת הפרטיות אשר מהווים חלק בלתי נפרד ממדיניות שימוש זו. קבלת שירות מהחברה באמצעות האפליקציה כפופה לאמור להלן.

מערכת "Proof" הינה מערכת וידאו סלולארית המחוברת לשרת החברה המקשר בין מצלמת הרכב לבין האפליקציה. מערכת זו נועדה לספק פתרונות ווידאו מיידים ומוקלטים מהשטח (להלן בהתאמה: "המערכת" ו- "השירותים") והכל בהתאם למפרט המערכת ולשירותים שהוזמנו על ידי הלקוח, בכפוף לאמור בתנאי השימוש.

יובהר, הפעלת הפונקציות ומתן השירותים תלויה בסוג דגם הרכב ו/או סוג הרכב ו/או סוג המערכת שתותקן וייתכן כי חלק ו/או כל הפונקציות ו/או חלק ו/או כל השירותים לא יהיו פעילים ברכב הלקוח.

השירותים מוענקים ללקוח, בעל הרכב אשר התקשר עם החברה לצורך התקנת המערכת ופרטיו רשומים בשרת החברה, והוא רשאי להתקין את האפליקציה בכפוף לאמור בהסכם זה (להלן בהתאמה: "בעל הרכב" או "המשתמש").

בעל הרכב רשאי לאפשר למשתמש נוסף להתקין את האפליקציה, וזאת בהסכמה הבלעדית של בעל הרכב ובאמצעות העברת קוד האימות על ידי בעל הרכב למשתמש הנוסף (להלן: "המשתמש הנוסף"). אין הגבלה על כמות המשתמשים הנוספים אשר רשאים להשתמש באפליקציה, וזאת בהסכמת בעל הרכב בלבד כאמור.

החברה רואה בהסכמתך לתנאים המפורטים מטה (להלן: "תנאי השימוש") כהסכם מחייב בין הצדדים בעצם הכניסה לאתר, הורדת מידע, הורדת האפליקציה והשימוש בשירותי האפליקציה, וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו במסכי האפליקציה והאתר בעת השימוש. אם אינך מסכים לאילו מתנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים שיופיעו במסכי האפליקציה והאתר, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באפליקציה ובאתר, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם.

תנאי שימוש אלה מוסיפים ומשלימים את האמור בהסכם ההתקשרות למול הלקוח.

הרישיון

בכפוף לתנאי השימוש, החברה מעניקה למשתמש רישיון שימוש מוגבל, לא בלעדי, בלתי ניתן להמחאה ו/או להענקת רישיונות משנה, לעשות שימוש באפליקציה ובשירותים ולהתקין את האפליקציה על-גבי המכשיר הנייד שברשות המשתמש, הפועל על גבי מערכת ההפעלה של Apple (iOS) (גרסה 12 ומעלה) ו- Android (גרסה 4.3 ומעלה) (להלן: "המכשיר הנייד"), ובנוגע לשימוש באפליקציה – גם בכפוף לעמידת המשתמש בתנאי השימוש הרלוונטיים למכשיר הנייד למכשיר תוצרת  Apple: App Store Terms of Service)) ולמכשיר הנתמך במערכת Android Google Play Terms of Service)) (להלן: ה"רישיון").

ניתן להשתמש באפליקציה באמצעות מכשיר נייד אשר תואם את דרישות השירותים.

החברה אינה אחראית לכך כי השירותים יתמכו ביחס לכל סוגי המכשירים, לרבות המכשירים אשר הוזכרו לעיל.

שימוש באתר, באפליקציה ובשירותים

כל משתמש רשאי להשתמש באתר, באפליקציה ובשירותים, כל עוד הוא מקבל על עצמו את תנאי השימוש, הינו מעל גיל 18 וכשיר משפטית על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב – 1962 להתקשר בהסכם עם החברה ובתנאי שימוש אלה ו/או להתחייב משפטית. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום גישת משתמשים לאתר, לאפליקציה ו/או לשירותים, בין היתר, במקרים בהם יעלה חשש להפרת תנאי השימוש (או כל הוראה אחרת שתופיע במסכי האפליקציה ו/או האתר) או את הוראות הדין, או במקרה של פגיעה או ניסיון לפגוע בהתנהלותה התקינה של האפליקציה ו/או האתר או בצד שלישי כלשהו. החברה תהיה רשאית למנוע ממך לעשות שימוש בשירותי האפליקציה ו/או האתר לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

אם נחסמה גישתך לאפליקציה ו/או לאתר כאמור, לא תהיה רשאי לשוב ולהירשם באפליקציה ובאתר ללא אישור החברה באופן פרטני לכך, בין אם על ידי שם משתמש אחר ו/או זהות אחרת ו/או באמצעות אחרים. לתשומת לבך כי רישום לאפליקציה ולאתר תוך התחזות לאחר מהווה עבירה פלילית ואסורה על פי חוק.

השירותים יינתנו באמצעות האפליקציה אך ורק לאחר שתתבצע התחברות למוקד השירות של החברה ולאחר שתותקן המערכת ברכבו של המשתמש. כל עוד לא בוצעו פעולות אלו לא ניתן יהא לתת שירותים כלשהם באמצעות האפליקציה.

בכפוף לתשלום החודשי כפי שמפורט בתנאי השימוש, וכל עוד לא התבקש ניתוק של השירות ו/או האפליקציה יהיה הלקוח זכאי לכך שינתן השירות בשטחי מדינת ישראל (לא כולל שטחי הרשות הפלשתינית אולם כולל שטחי יהודה ושומרון שאינם כלולים בתחומי הרשות הפלשתינית), במשך 24 שעות 7 ימים בשבוע, למעט יום הכיפורים. מובהר, כי השירות יופסק שלוש שעות קודם לכניסת יום הכיפורים ויחודש שלוש שעות לאחר צאת יום הכיפורים.

דמי התשלום

התשלום יעשה בהוראת קבע באמצעות הרשאה לחיוב בחשבון או באמצעות כרטיס אשראי או בדרך אחרת שתסוכם בין החברה למשתמש.

במעמד חידוש השירות ו/או שינוי בשירותים ו/או בתנאי התשלום כלשהם (למשל לאור רכישת שירותים חדשים, או חבילות חדשות ו/או לאור כל שינוי אחר שיתבקש על ידך), יגבה תשלום באמצעות האמצעים המצויים ברשות החברה (הוראת קבע, כרטיס אשראי וכד') בכפוף להסכמתך המפורשת לכך.

בכל מקרה לא יגבה ממך כל תשלום ללא הסכמתך המפורשת לכך. האמור לא יחול על שירות שצרכת ו/או השתמשת בין אם ישירות על ידך ובין אם באמצעות אחרים על פי הרשאתך.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מחירון השירותים מעת לעת, בכפוף לדרישות החוק ובהתאם למפורט באפליקציה ו/או באתר ו/או במבצעים שונים, כפי שהחברה תבחר ליישם מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

כללי שימוש למשתמש

הרישום והשימוש באפליקציה נתונים לשימוש אשר נועד למטרות חוקיות ועומד בהוראות תנאי השימוש ובהוראות הדין. לתשומת לבך כי הנך האחראי הבלעדי על השימוש באפליקציה ו/או באתר. חל איסור לעשיית שימוש מסחרי באפליקציה ובאתר, לרבות גביית תשלום כלשהו עבור שירותים המוצעים באפליקציה ובאתר, או כל שימוש אחר שאינו אישי, אלא אם צוין אחרת במפורש בהוראה מהוראות תנאי השימוש או מהוראות אחרות שיופיעו במסכי האפליקציה והאתר.

במסגרת השימוש באפליקציה ובאתר יש להימנע מביצוע הפעולות הבאות: (א) שימוש לא חוקי או לא מורשה באפליקציה ובאתר, לרבות העתקה, הפצה, שכפול, הצגה או שימוש לכל מטרה אחרת ובכל מדיה פרסומית אחרת במי מהתכנים המוצגים בה, לרבות באמצעות טכניקות סריקת מידע, כריית מידע, ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך האפליקציה (Automated Data Mining Tools, Crawlers ) בין אם פורסמו על-ידי החברה ובין אם ע"י מפרסמים ו/או בעלי עסקים אחרים מטעמם, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה; (ב) כל שימוש שעלול לפגוע בפעילותו התקינה והסדירה של האפליקציה והאתר ו/או במי מהמשתמשים באפליקציה ובאתר ובזכויותיהם; (ג) פעולות של הנדסה חוזרת, די-קומפילציה (decompilation), שינויים, תרגומים, התאמות, או פעולות אחרות כלשהן שמטרתן לנסות ולהתחקות אחר קוד המקור של האפליקציה ו/או האתר ו/או האופן שבו הן פועלות; (ד) יצירת יצירות נגזרות , עדכוני גרסה , התאמות כלשהן לרכיב כלשהו של האפליקציה והאתר; (ה) פגיעה בפרטיותם של משתמשים אחרים וצדדים שלישיים כלשהם מבלי קבלת הסכמתם מראש; (ו) פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של החברה, של משתמשים אחרים ושל צדדים שלישיים כלשהם, ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים הקשורים לאפליקציה, לאתר ולשירותים, בין שרשומים ובין שאינם רשומים, שמות, לוגו וסימנים מסחריים של האפליקציה, לאתר והשירותים, בין אם רשומים ובין אם לא, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלת האפליקציה, האתר והשירותים המסופקים על-ידה, בעיצוב האפליקציה, האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתם לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים וכל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה; (ז) כל פעולה שיש בה כדי להוות לשון הרע, השמצה, התעללות, הטרדה, מעקב, איום, או פגיעה בכל דרך אחרת בזכויות כלשהן של אחרים, בין משתמשים וצדדים שלישיים כלשהם, או העלאת תכנים לא חוקיים באמצעות האפליקציה, האתר ובשירותים, תכני שטנה, תכנים שהם בבחינת תועבה, תכנים פוגעניים או תכנים שאינם תכנים הולמים מכל סיבה אחרת בכל תוכן באפליקציה, באתר ובשירותים; (ח) העברה באמצעות האפליקציה, האתר והשירותים של כל וירוס מחשב, או כל קוד מחשב, קובץ או תכנית אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק או להשתלט על הפעילות של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או קוד או רכיב, שהם מזיקים, שיש בהם פוטנציאל לגרום נזק, שהם מפריעים, או שהם פולשניים; (ט) העברה באמצעות האפליקציה, האתר והשירותים של מסר פרסומי  (Spam); (י) לגשת או לנסות לגשת לחלק כלשהו באפליקציה ובאתר אשר דורש סיסמא ללא קבלת סיסמא מהחברה; וכן (יא) שימוש באפליקציה, באתר ובשירותים לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית.

המשתמש הינו האחראי הבלעדי והמלא, לשמור על: (1) סודיות הסיסמא באפליקציה ו/או בחשבון (במידה ויש כזו), קוד האימות; (2) כל פעילות אשר תתבצע תחת האפליקציה המותקנת על המכשיר הנייד של המשתמש או במסגרת החשבון; (3) שימוש של כל צד שלישי באפליקציה בעקבות אובדן, גניבה או הפסקת שימוש מכל סיבה אחרת של המכשיר הנייד שעליו הותקנה האפליקציה (להלן :"גניבת המכשיר"); יש להודיע ללא דיחוי לחברה על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמא שלך ו/או באפליקציה המותקנת על המכשיר הנייד ו/או בחשבון או על כל פגיעה אחרת באבטחת המידע הנוגעת לסיסמא או לגניבת המכשיר הנייד, בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: Info@proof.co.il או בטלפון 03-6911124.

מתן הרשאה והסכמה למשתמש ו/או למשתמשים נוספים להתקין את האפליקציה. החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק אשר ייגרמו בשל מחדל המשתמש ו/או המשתמשים הנוספים למלא אחר תנאי השימוש או בשל כל שימוש לא מורשה בסיסמא או בחשבון או בשל גניבת המכשיר הנייד או כל פגיעה אחרת באבטחת המידע כאמור. בנוסף, הינך עשוי להיות אחראי לכל ההפסדים אשר ייגרמו לחברה או לאחרים בשל שימוש שכזה. אנו ממליצים לך להגן על המכשיר הנייד שלך באמצעי אבטחה כגון קוד גישה ו/או שימוש בטביעת אצבע לפתיחת המכשיר, על מנת לשמור על פרטיותך ולמנוע שימוש בלתי מורשה באפליקציה ובאתר.

לתשומת לבך כי אי עמידתך בתנאי פסקה זו חושפת אותך לאחריות פלילית ו/או אזרחית ותהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק בשל הפרתם.

הפסקת השירותים

המשתמש רשאי בכל עת לסיים את תקופת השירות, וזאת ללא תנאי או קנס.

על מנת להפסיק את דמי התשלום החודשי עבור השימוש במערכת ובאפליקציה על המשתמש לפנות לחברה ולמסור הודעת ביטול בכל אמצעי תקשורת, לרבות בעל פה, בכתב, באמצעות מכתב בדואר רשום/דואר אלקטרוני/פקס. החיוב יסתיים בתום שלושה ימי עסקים שלאחר מסירת הודעת הביטול, ואם נמסרה הודעת הביטול בדואר רשום בתוך שישה ימי עסקים מיום מסירתה, למעט אם ננקב על ידי הלקוח מועד ביטול מאוחר יותר .

הפסקת דמי התשלום החודשי תעשה אך ורק על ידי הלקוח ( להלן: "הודעת הביטול"). בהודעת הביטול על הלקוח לפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ואם ההודעה נמסרה בעל פה פרט מזהה נוסף.

במידה וברצונך להפסיק את השימוש באפליקציה הנך נדרש לפנות לתפריט ההגדרות וללחוץ על מקש 'יציאה' לחילופין ניתן למחוק את האפליקציה ממכשירך הסלולארי. אין ביציאה ו/או במחיקת האפליקציה כדי להפסיק את דמי התשלום ועל המשתמש לפנות למוקד החברה כמפורט בדרכי ההתקשרות בס' זה.

במידה ולא תימחק האפליקציה ממכשירך ייתכן והאפליקציה תמשיך לאסוף נתונים אודות משכירך – על כן, באחריותך לוודא שהאפליקציה אכן נמחקה ממכשירך לצמיתות.

במקרה וניתנה הרשאה למשתמש נוסף לעשות שימוש באפליקציה ו/או בשירותי החברה וכן לשלוט על רכבך על הלקוח בלבד לפנות למוקד החברה ולבקש להפסיק את השימוש באפליקציות המקושרות לרכבו.

מסירת מידע ואיסוף המידע

המידע האישי שנמסר לחברה, בשלב הרישום לאפליקציה ו/או בעת הזמנת שירותים באמצעות האפליקציה ו/או בהרשמה לחשבון ו/או ביחס להתקשרות המשתמש מול החברה, ישמרו כאמור במאגר המידע של החברה  והחברה תוכל לעשות שימוש במידע הנ"ל לצורך מתן השירותים (להלן בהתאמה: "המידע" ו - "מאגר המידע").

בעת מסירת המידע האישי לחברה, עליך להקפיד למסור פרטים נכונים, מלאים ולא שגויים או מסולפים. שים לב, אינך חייב למסור את המידע האישי כאמור, אך דע כי ללא מסירת המידע האישי, ייתכן והחברה, האפליקציה והחשבון לא יוכלו לספק לך את השירותים המבוקשים, לרבות ליצור עמך קשר. ככל שיחולו שינויים במידע האישי אותו מסרת לאפליקציה ו/או בחשבון, מוטלת עליך החובה להודיע לחברה בהקדם האפשרי על כל שינוי בפרטים האמורים, השינוי יחייב את החברה רק אם המידע הגיע אליה בפועל.

שמירה ושימוש בנתונים כאמור יהיו כפופים למדיניות הגנת הפרטיות של החברה המפורסמת כאן.

אבטחת מידע

החברה עושה כל שביכולתה בכדי לשמור על המידע האישי שלך ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים, משפטיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטתה. על אף האמור, החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מולט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. החברה ממליצה, לפני מסירת פרטים אישיים, למסור אך ורק את הפרטים הנדרשים לצורך מתן השירות ולהימנע ממסירת מידע עודף ו/או שאינו רלוונטי לשירות. החברה מבהירה, כי כל עוד תנקוט באמצעי אבטחה סבירים לא תהא אחראית לנזקים שנגרמו בעקבות פגיעה באבטחת המידע (כגון חדירה בלתי מורשית ו/או העברת מידע לצד ג' עקב חדירה) וכד'.

החברה מיישמת באפליקציה ובאתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע המקטינים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למערכות המחשוב של החברה ולשרתיה. לתשומת לבך , המערכות אינן מספקות בטחון מוחלט מפני פריצה ו/או גישה לא מורשית כאמור. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים לחלוטין מפני חדירה או גישה לא מורשית למידע המאוחסן על גבי מערכות המחשוב של החברה.

שימוש במידע

החברה מתחייבת להשתמש במידע שנאסף אצלה לצורך אספקת השירותים, ולצורך שינוי ושיפור התכנים, השירותים באפליקציה ו/או באתר כך שיתאימו לאופי המשתמשים באפליקציה, לרבות להעדפות משתמש, כפי שמשתקף מניתוח המידע שנאסף בחברה לגבי הרגלי השימוש של המשתמשים באפליקציה ובאתר.

החברה תשתמש במידע האישי הנאגר אצלה ליצירת קשר בעת הצורך, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים לפי הפרטים שנמסרו בעת הרישום בקשר לשימוש המשתמש באתר ו/או באפליקציה.

בנוסף, החברה תעשה שימוש במידע האישי בכדי לשלוח למשתמש מדי פעם ניוזלטרים ו/או הודעות, ובהם עדכונים על מבצעים שונים באפליקציה, חידושים בשירותים הניתנים ו/או במוצרים המוצעים, מוצרים ו/או שירותים נוספים מסוג השירות נשוא ההסכם שוברי הנחה, הודעות ו/או פרסומות שונות, שאנו חושבים שאתה עשוי למצוא בהם עניין (להלן: "דברי פרסומת"). סימון ה-V בתיבה המיועדת לכך, כמו גם המשך השימוש שלך באפליקציה ו/או בחשבון והסכמתך לכללי מדיניות זו מהווים הסכמה לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982, מכל החברות השייכות לחברה שים לב כי, בכפוף להוראות הדין, בכל עת תוכל לבחור לחדול מלקבל הודעות דברי פרסומת כאמור ע"י מחיקת פרטיך מרשימת הדיוור של האפליקציה ו/או האתר. זאת באמצעות משלוח בקשה להסרה מרשימת הדיוור באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לאפליקציה או לאתר בכתובת Info@proof.co.il.

החברה תשתמש במידע הסטטיסטי שנאסף ונאגר אצלה לצרכיה הפנימיים, השיווקיים או המסחריים, לרבות על מנת לדאוג לתפעול האפליקציה, האתר ופיתוחם, לשיפור מבנה האפליקציה, האתר והשירותים הניתנים בהם וכדומה. לשם כך, עשויה החברה להסתייע בצדדים שלישיים לצורך איסוף וניתוח המידע הסטטיסטי והאנונימי כדי ללמוד על הרגלי השימוש של משתמשי האפליקציה ו/או האתר, באופן שלא יזהה את לקוחות האפליקציה ו/או האתר באופן אישי.

החברה תשתמש בכל מידע שנאסף אצלה לכל מטרה אחרת בקשר עם אספקת השירותים, לרבות כל מטרה המפורטת במדיניות החברה ו/או בסעיפים אחרים בתנאי השימוש.

כל השימוש במידע האישי המוזכר לעיל, חל גם על מסירת המידע האישי על ידי החברה לתאגידים הקשורים לחברה, לרבות חברות אם, חברות בת וחברות שבשליטתן.

הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהנך מספק לחברה ניתן לחברה מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים וכיוצא בכך הנך מסכים כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגר מידע אשר יתכן ויירשם, בהתאם לדרישות החוק.

כל שימוש במידע אישי אודותיך כפוף בנוסף למדיניות הגנת הפרטיות של החברה המתפרסמת כאן והינה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.

זיהוי על ידי המכשיר הנייד

הדרך העיקרית לפיה אנו מזהים משתמש במערכת החברה היא באמצעות מספר הטלפון של המכשיר הנייד של המשתמש. לפיכך, גישה של גורם בלתי מורשה למכשיר הנייד עלולה לאפשר לאותו גורם לנצל לרעה את החשבון ו/או האפליקציה המותקנת על מכשיר הנייד של המשתמש.

הגנת הפרטיות

פרטיותך חשובה לנו, החברה מכבדת את פרטיותך ומתחייבת לנקוט במרב המאמצים על מנת להגן על פרטיותך. בחברה משקיעים מאמצים רבים בתחום אבטחת מידע ושימור פרטיות הלקוחות תוך שימוש באמצעים טכנולוגים מתקדמים, למניעת גישה לא מורשת אשר תאפשר איתור מיקומו של כלי הרכב המדובר.

המשתמש מסכים לכך, שבאמצעות המערכת ניתן לאכן את הרכב בו הותקנה המערכת.

המשתמש מסכים לכך, כי באמצעות האפליקציה יוצג מיקומו האחרון של הרכב על גבי מפה, ובנוסף תוצג הכתובת בו נמצא הרכב (במידה והרכב עומד בכתובת ידועה). למשתמש ידוע, כי בעת מתן הרשאה לשימוש באפליקציה על ידי משתמשים נוספים, המשתמשים הנוספים ייחשפו לפרטים ומידע ביחס למיקום הרכב. כמו כן, מצהיר המשתמש כי הבהיר למשתמשים הנוספים כי מיקום הרכב ומידע ביחס למיקום ייחשפו לו או למשתמשים מורשים אחרים.

המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שאיכון כלי רכב ו/או קבלת מידע על מהלכו שלא בידיעת/הסכמת הנוהג בו עלולה להוות עבירה על חוקי הגנת הפרטיות אשר גוררת עמה חיובים פלילים ואזרחיים. לפיכך, המשתמש מתחייב בהתחייבות יסודית ליידע כל נהג אשר נוהג ברכב ו/או ניתנה לו הרשאה להשתמש באפליקציה ביחס לשירותים נשוא הסכם זה, כי ברכב מותקנת מערכת "Proof" וכי הרכב ניתן לאיכון בהתאם להוראות תנאי השימוש.

המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שמתן הרשאה למשתמש נוסף ו/או משתמשים נוספים לשימוש באפליקציה תאפשר להם לקבל מידע על מיקום הרכב אך ורק באמצעות האפליקציה. המשתמש מתחייב לשמור בכל עת בסודיות את הסיסמא להפעלת האפליקציה ולמנוע שימוש באפליקציה ומתן הרשאה למשתמש נוסף ו/או למשתמשים נוספים שלא מורשים לכך.

המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שאיכון כלי רכב ו/או קבלת מידע ביחס למהלכו ומיקומו לא יימסרו לבעל הרכב ו/או מי מטעמו אף לא לבקשת בעל הרכב, למעט באמצעות האפליקציה.

המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שהמידע ביחס למהלכו ומיקומו של הרכב יועברו בזמן אירוע לספקי השירותים, לרבות מוקדי אכיפה מורשים ו/או במקרה של צו שיפוטי, והכל בכפוף לאמור בתנאי השימוש.

החברה ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק כתוצאה מהפרתו של סעיף זה - הגנת הפרטיות.

מדיניות פרטיות זו באה להוסיף על האמור במדיניות הפרטיות הכללית של החברה המפורסמת כאן והינה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

צדדי ג' - ספקי השירותים ואחריותם כלפי הלקוחות

הנך מעניק בזו לחברה ייפוי כוח מלא ובלתי חוזר למשך כל תקופת שימושך במערכת ובאפליקציה, להעביר מידע הכולל את שמך, פרטי רכבך, מספרי הטלפון המצויים ברשותך, מיקומך הגיאוגרפי, פרטי התקלה/האירוע, מצבך האישי והרפואי שנמסר על ידך ו/או על ידי כל אדם המצוי ברכב לספקי השירותים, לרבות מוקדי חירום, מוקד האכיפה המורשה בזמן האירוע, מוקדי סיוע בדרכים, שירותי דרך, גורמי אכיפת החוק, כוחות ההצלה וכיו"ב.

הנך מאשר ומסכים בזאת כי האפליקציה והאתר משמשים כזירת פעילות וקישור בין משתמשים לספקי שירותים ולגורמים השונים (כמפורט לעיל) וכי החברה, כגוף המפעיל את האפליקציה, האתר והשירותים, אינה מהווה, בשום מקרה, ספק שירותים ו/או תיקונים בכל דרך אחרת למשתמשי הקצה.

הינך מצהיר בזאת כי ידוע לך כי הינך אחראי באופן בלעדי לכל עסקה שתבוצע ו/או הסכם שייקשר בינך לבין ספק השירותים הרלוונטי, לרבות שירותי דרך, גורמי אכיפת החוק, כוחות ההצלה וכיו"ב, והינך משחרר בזאת את החברה, שותפיה, בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה, נותני שירותים מטעמה ו/או גורמים אחרים הפועלים עבורה, מכל אחריות שתקום, ככל שתקום, בגין כל פעולה, טענה, תביעה, ו/או דרישה בקשר להפסדים, נזקים, ו/או הוצאות הנובעות בקשר להסכם שנכרת בינך לבין ספק שירותים ו/או בקשר לפעולותיהם ו/או מחדליהם, למעט אם הדבר נבע כתוצאה מרשלנות של החברה ו/או ביצוע עוולה נזיקית ו/או הפרת תנאי מתנאי השימוש.

הנך מאשר ומסכים בזאת כי התשלום עבור ספקי השירותים, לרבות מוקדי חירום, מוקד האכיפה המורשה בזמן האירוע, מוקדי סיוע בדרכים, שירותי דרך, גורמי אכיפת החוק, כוחות ההצלה וכיו"ב יבוצע ישירות ללא כל קשר לחברה.

ככל שלאחר קבלת מס' הטלפון ופרטי יצירת הקשר של ספק השירותים הרלוונטי באמצעות האפליקציה והאתר, תגיע להסכם כלשהו עם ספק השירותים הרלוונטי, הרי שאנו איננו צד להסכם זה ולא תחול עלינו החובה לדאוג לאכיפתו ולקיומו. הינך מצהיר בזאת כי ידוע לך כי הינך אחראי באופן בלעדי לכל עסקה שתבוצע ו/או הסכם שייקשר בינך לבין ספק השירותים הרלוונטי,  לרבות מוקדי חירום, מוקד האכיפה המורשה בזמן האירוע, מוקדי סיוע בדרכים, שירותי דרך, גורמי אכיפת החוק, כוחות ההצלה וכיו"ב, והינך משחרר בזאת את החברה, שותפיה, בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה, נותני שירותים מטעמה ו/או גורמים אחרים הפועלים עבורה, מכל אחריות שתקום, ככל שתקום, בגין כל פעולה, טענה, תביעה, ו/או דרישה בקשר להפסדים, נזקים, ו/או הוצאות הנובעות בקשר להסכם שנכרת בינך לבין ספק שירותים ו/או בקשר לפעולותיהם ו/או מחדליהם, למעט אם הדבר נבע כתוצאה מרשלנות של החברה ו/או ביצוע עוולה נזיקית ו/או הפרת תנאי מתנאי השימוש.

ספקי השירותים אשר מספקים את שירותי החברה אינם משמשים כנציגינו ו/או שלוחנו ואנו אינם משמשים כנציגיהם ו/או שולחיהם בשום אופן וצורה. אנו משמשים כמתווך בלבד בין ספקי השירותים לבין המשתמשים ואיננו מעורבים, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, בעסקה שתתבצע, ככל שתתבצע, בין ספק השירותים הרלוונטי לבניכם ו/או לבין צד שלישי כלשהו, וכן בשירות הניתן על ידי ספקי השירותים בפועל, לרבות מוקדי חירום, מוקד האכיפה המורשה בזמן האירוע, מוקדי סיוע בדרכים, שירותי דרך, גורמי אכיפת החוק, כוחות ההצלה וכיו"ב.

עוגיות (Cookies) ואחסון מקומי

בעת השימוש באתר ובאפליקציה, החברה או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" ו/או טכנולוגיות דומות, המאחסנת מידע מסוים במכשיר הנייד ובמחשב של המשתמש, המאפשרת לחברה להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, ומשפרת את חווית השימוש של המשתמש בשירותי החברה. העוגיות יסייעו לחברה לאפשר הפעלה של תהליך אוטומטי של התחברות לאתר ולאפליקציה.

מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממכשיר המשתמש, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. עם זאת, יש לשים לב כי אם המשתמש ימחק את העוגיות או לא יאפשר את אחסונן, החוויה המקוונת של המשתמש דרך האתר תהיה מוגבלת.

קישורים (לינקים) לאתרי צדדים שלישיים

לינקים מסוימים הכלולים באתר מאפשרים למשתמשים להיכנס לאתרים או שירותים שאינם קשורים לחברה. קישורים אלה מוצעים לנוחיותך בלבד. אתרים ושירותים אלה אינם בשליטת החברה, החברה אינה אחראית לזמינות שלהם, אינה מקנה להם חסות, אינה אחראית לכל תוכן (לרבות פרסומות, מוצרים ומידע אחר) המופיע בהם או הזמין דרכם (לרבות לינקים הכלולים בהם), ואינה אחראית למדיניות הפרטיות או לפרקטיקות אחרות המופיעות בהם או הנהוגות על ידי צדדים שלישיים אלה. כניסתך, שימושך והסתמכותך על אתרים, שירותים או התכנים האמורים וכל אינטראקציה בינך לבין צדדים שלישיים אלה הנם באחריות המשתמש והוא הנושא הבלעדי בהוצאות הקשורות בכך. החברה שומרת את הזכות לבטל או למחוק כל לינק ובכל עת. הנך מסכים ומאשר כי החברה לא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו, בקשר עם או כתוצאה מהשימוש בכל שירות, תוכן, מוצר או מידע אחר הזמין באמצעות אתרים או שירותים אלה.

קישורים (לינקים) לאתרי צדדים שלישיים

לינקים מסוימים הכלולים באתר מאפשרים למשתמשים להיכנס לאתרים או שירותים שאינם קשורים לחברה. קישורים אלה מוצעים לנוחיותך בלבד. אתרים ושירותים אלה אינם בשליטת החברה, החברה אינה אחראית לזמינות שלהם, אינה מקנה להם חסות, אינה אחראית לכל תוכן (לרבות פרסומות, מוצרים ומידע אחר) המופיע בהם או הזמין דרכם (לרבות לינקים הכלולים בהם), ואינה אחראית למדיניות הפרטיות או לפרקטיקות אחרות המופיעות בהם או הנהוגות על ידי צדדים שלישיים אלה. כניסתך, שימושך והסתמכותך על אתרים, שירותים או התכנים האמורים וכל אינטראקציה בינך לבין צדדים שלישיים אלה הנם באחריות המשתמש והוא הנושא הבלעדי בהוצאות הקשורות בכך. החברה שומרת את הזכות לבטל או למחוק כל לינק ובכל עת. הנך מסכים ומאשר כי החברה לא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו, בקשר עם או כתוצאה מהשימוש בכל שירות, תוכן, מוצר או מידע אחר הזמין באמצעות אתרים או שירותים אלה.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באפליקציה, באתר, במערכת הניהול ובשירותים המוצעים בהם, לרבות המשוב כהגדרתו להלן, הינם רכושה הבלעדי של החברה ושל צדדים שלישיים מטעמה או של צדדים שלישיים אשר העניקו לה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האפליקציה, האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה הינה הבעלים הבלעדי או בעלי רישיון השימוש באפליקציה ובכל הכלול בה כמכלול, ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים הקשורים לאפליקציה ולאתר, בין שרשומים ובין שאינם רשומים, שמות, לוגו וסימנים מסחריים של האפליקציה והאתר, בין אם רשומים ובין אם לא, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלת האפליקציה, האתר והשירותים המסופקים על-ידם, בעיצוב האפליקציה והאתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתם לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה (להלן: "הקניין הרוחני").

הנך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בקניין הרוחני, לרבות להעתיק, להפיץ, להציג או לבצע בפומבי, לשכפל, לשווק, למכור, להשכיר, לערוך, למסור לצד שלישי, לשנות עיצוב ו/או ממשק גרפי של האפליקציה והאתר, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בקניין הרוחני ו/או בכל חלק הימנו, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם באמצעים אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן המופיעים באפליקציה ובאתר בעניין זכויות הקניין הרוחני, לדוגמה סימון זכויות יוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שייעשה בהם שימוש על ידך.

בעת באפליקציה ו/או באתר ו/או בשירותים, יש להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לגרום להפרת זכויות קניין רוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים מטעמה.

תנאיי שירותים נוספים

השירותים המוצעים באמצעות החברה משתנים ומתעדכנים מעת לעת. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר שירותים מסוימים או להוסיף שירותים מסוימים במסגרת כלל השירותים הניתנים באמצעות החברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. חלק מהשירותים עשויים לכלול תנאי שימוש נוספים וייעודיים, וככל שהוצגו בפני המשתמש תנאים נוספים במסגרת השימוש באפליקציה ובאתר, תנאים נוספים אלו ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

הגבלת אחריות

החברה מדגישה בפני המשתמש ו/או המשתמשים הנוספים, כי פעולותיה של המערכת תלויות בגורמים רבים שאינם בשליטת החברה. גורמים אלו כוללים, בין השאר, מגבלות טכניות של כיסוי והפעלה ועניינים הקשורים בפעולתם של גופים שאינם בשליטת החברה כגון: משטרה, מד"א, ספקי שירותים אשר פעולתם התקינה יכולה להיות חיונית למתן השירות באמצעות המערכת. לאור גורמים אלה ואחרים אין החברה מתחייבת, כי השירות יביא לתוצאה הרצויה למשתמש, וזאת בכפוף להוראות תנאי השימוש. אין החברה מתחייבת כי המכשיר יפעל בכל מקום או בכל זמן או כי ניתן יהיה לאכן את המערכת בכל מצב שיידרש או ניתן יהיה לתת פקודות למערכת בכל מצב שיידרש.

החברה מודיעה ללקוח, כי על אף התקנת האפליקציה במכשירך, היות ומערכת "Proof" מבוססת על תקשורת סלולארית ואיכון לוויני - GPS ו/או תקינות המערכת ו/או שרתי התוכנה ייתכן  שיחולו שיבושים, הפרעות, תקלות וכיוצ"ב ברשת הסלולארית ו/או בקליטת לוויינים ו/או בתקינות של המערכת וכדומה לרבות מחמת כוח עליון. ללקוח ידוע, כי עלולים להיות קשיים במקומות סגורים כגון: חניונים תת קרקעיים, מוסכים, מנהרות וייתכנו הפרעות תקשורת אשר יגרמו לשיבוש במערכת.

החברה תעשה כמיטב יכולתה כדי להפעיל את האפליקציה, האתר והשירותים המוצעים בהם בצורה תקינה, ללא תקלות טכניות וללא הפרעות. יחד עם זאת, והיות ופעילות האפליקציה והאתר מותנית בספקים וצדדים שלישיים, לרבות המפעילים הסלולאריים, ספקי השירותים וכדומה, ייתכן והאפליקציה ו/או האתר לא יהיו תמיד חסינים מפני הפרעות ותקלות בפעילותם הסדירה.

למשתמש ו/או מי מטעמו לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי החברה בגין כל תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור.

החברה לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בחומר המצוי באפליקציה ו/או באתר ו/או בשירותים השונים ו/או בתכנים בהם, ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, הנגרם עקב הגישה לאפליקציה ו/או האתר והשימוש בהם או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש בהם.

החברה לא תהיה אחראית חוזית ו/או נזיקית לכל נזק, הפסד, הוצאה או פגם שייגרמו למשתמש, למשתמש הנוסף, לרכב, לנוסע או לנהג אחר ברכב בקשר עם האפליקציה והשירות שניתן, לרבות בשל אי יכולתה של החברה ו/או מי מטעמה לאכן את הרכב ו/או לקלוט ו/או לפעול ו/או להגיב בזמן האירוע, למעט אם הדבר נבע כתוצאה מרשלנות של החברה ו/או ביצוע עוולה נזיקית ו/או הפרת תנאי מתנאי השימוש.

בכל הנוגע למשתמש נוסף, מובהר כי הוא יכול להתחבר לאפליקציה על ידי מתן הרשאה והסכמה של בעל הרכב בלבד, ואולם אינו צד להתקשרות למול החברה ואינו רשאי לתבוע מהחברה אכיפה של חיוב כלשהו, והחברה איננה חייבת או אחראית כלפיו בשום סוג של חבות או אחריות הנובעים מהסכם זה או מפעולות הקשורות אליו, וזאת בלי שיש בכך כדי לפטור את החברה מחיובים החלים עליה לפי כל דין.

המשתמש ו/או המשתמש הנוסף ו/או המשתמשים הנוספים ו/או לנהג הנוהג או נוסע ומי מטעמם מוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה ומסירים כל אחריות מהחברה מכל מין או סוג שהוא לכל מחדל ו/או מעשה שיינקט על ידי ספקי השירותים, לרבות מוקדי חירום, מוקד האכיפה המורשה בזמן האירוע, מוקדי סיוע בדרכים, שירותי דרך, גורמי אכיפת החוק, כוחות ההצלה וכיו"ב לכל נזק שייגרם, למעט נזק כתוצאה מרשלנות של החברה ו/או ביצוע עוולה נזיקית ו/או הפרת תנאי מתנאי ההסכם.

המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שהפעלת פונקציות המערכת תלויה בסוג דגם הרכב ו/או סוג הרכב ו/או סוג המערכת שתותקן וייתכן כי חלק ו/או כל הפונקציות לא יהיו פעילות ברכבו.

מובהר בזאת, כי ההתקשרות בין החברה למשתמש אינה בשום אופן התקשרות לשם ביטוח ואיננה מהווה חוזה ביטוח בשום צורה שהיא. כמו כן, מובהר, כי ההתקשרות בין החברה למשתמש איננה בשם אופן לשם שמירה ואיננה מהווה חוזה שמירה, והחברה איננה שומרת על הרכב ו/או על תכולתו ואין לה כל אחריות למקרים של פריצה לרכב, גניבת תכולה, השחתה ו/או כל נזק אחר.

החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים והשירותים שסופקו והועברו לצדדים שלישים, ספקי השירותים מטעמה, לכל נזק, או עוגמת נפש שייגרמו למשתמש, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש במידע המופיע במסכי האפליקציה והאתר ו/או משימוש בשירותים. החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין פעילות בלתי חוקית של המשתמשים ו/או של ספקי השירותים ו/או של כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה למעט מה שהוסכם במפורש בתנאי השימוש.

שיפוי ופיצוי

הנך מתחייב בזאת לשפות ולפצות את החברה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם האפליקציה, האתר והשירותים.

שינויים בתנאי השימוש

החברה רשאית לבצע שינויים בתנאי השימוש בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. יצוין כי שינויים מהותיים בתנאי השימוש ילוו בהודעה מוקדמת על כך במסך הבית של האפליקציה והאתר. שינויים בתנאי השימוש שהינם בכפוף להוראות הדין יכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין כאמור וללא מתן הודעה מוקדמת בדפי האפליקציה ו/או האתר. המשך שימוש המשתמש באפליקציה, באתר ובשירותים הניתנים בהם לאחר עריכת השינויים בתנאי השימוש כאמור יעידו על הסכמה וקבלת תנאי השימוש החדשים על ידי המשתמש. אם אינך מסכים למי מתנאי השימוש החדשים, עליך להימנע מהמשך שימוש באפליקציה, באתר ובשירותים המוצעים בהם.

סמכות שיפוט וברירת הדין

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם האפליקציה, האתר, השירותים, החברה, ו/או תנאי השימוש, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, בלבד. הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור בקשר עם האפליקציה ו/או האתר הנו הדין הישראלי בלבד.

פניה לחברה בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם האפליקציה, האתר והשירותים הניתנים בהם ותנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות, תוכל/י לפנות אלינו בכתובת: Info@proof.co.il.